Regulamin

§ 1. O Akcji

 1. Organizatorem akcji Hodowla z Sercem jest Polski Związek Felinologiczny.

§ 2. Badania

 1. Badaniom w ramach akcji mogą zostać poddane koty, które:
  • zarejestrowane są w Polskim Związku Felinologicznym, oraz
  • mają ukończony minimum 1 rok życia, oraz
  • są przedstawicielami rasy objętej badaniami: PER, EXO, BLH, MCO, NEB, NFO, RAG, SRS, SRL, SIB, BEN, BRI, BUR, CRX, DRX, KOR, RUS, SFS lub SPH.
 2. Całkowity koszt badania pokrywa organizator akcji. Koszty dojazdu na badanie pokrywa indywidualnie hodowca.
 3. Badania przeprowadzane są przez dr n. wet. Urszulę Bartoszuk-Bruzzone w Lecznicy Weterynaryjnej „Bokserska”, mieszczącej się w Warszawie przy ul. Obrzeżnej 1A lok. 2u4.
 4. Badania wykonane zostaną na podstawie wystawionego przez organizatora skierowania, zawierającego pełne dane identyfikacyjne kota. Skierowania są wystawiane przez organizatora na wniosek hodowcy, który otrzymał zaproszenie do udziału w akcji.
 5. Zaproszenia będą rozsyłane do hodowców dla losowo wybranych kotów hodowlanych. Priorytet posiadają kocury kryjące, powyżej 3 roku życia.
 6. Liczba skierowań jest ograniczona.
 7. Hodowca, który otrzymał skierowanie (w 2 egzemplarzach) indywidualnie umawia się na badania w wyznaczonej lecznicy weterynaryjnej.
 8. Hodowca zgłasza się na badania ze skierowaniem i kopią rodowodu kota.
 9. Każdy hodowca otrzyma drogą mailową certyfikat z wynikiem badania kota w terminie 2 tygodni od wykonania badania.
 10. Warunkiem uczestnictwa w badaniach jest zgoda właściciela kota na:
  • przetwarzanie zebranych danych przez lekarza specjalistę w zakresie niezbędnym do przygotowania opracowania naukowego, oraz
  • przekazanie informacji o wyniku badań Polskiemu Związkowi Felinologicznemu
 11. Decyzję o publikacji wyników badań na stronie www.hodowlazsercem.pl podejmuje hodowca, składając swój podpis na druku skierowania.

§ 3. Baza wyników

 1. Na stronie internetowej akcji będą publikowane wyniki badań echokardiograficznych kotów:
  • przebadanych w ramach akcji Hodowla z Sercem, oraz
  • przebadanych indywidualnie przez właściciela, zarejestrowanych w Polskim Związku Felinologicznym lub w innym stowarzyszeniu felinologicznym,
  • przebadanych indywidualnie przez właściciela, niebędących zarejestrowanymi z żadnym stowarzyszeniu felinologicznym, ale posiadających rodowód wydany przez uznaną organizację felinologiczną.
 2. Aby zgłosić wyniki kota do bazy należy wypełnić i przesłać organizatorowi formularz zgłoszeniowy wraz z kopią certyfikatu badania oraz wyrażeniem zgody na publikacje wyników badań.

§ 4. Logo i odznaczenia

 1. Polski Związek Felinologiczny posiada wyłączne prawa do logo akcji Hodowla z Sercem. Wykorzystywanie logo akcji przez podmioty i osoby nieuprawnione jest zabronione.
 2. Prawo do umieszczenia logo akcji na własnej stronie internetowej mają:
  • hodowcy, których koty zostały przebadane w ramach akcji Hodowla z Sercem,
  • pozostali hodowcy, którzy zgłosili wyniki badań do bazy.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.hodowlazsercem.pl oraz w siedzibie organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień regulaminu bez uprzedniego powiadomienia.